Meduňka,  Pro inspiraci,  Zdraví,  Životní styl

Souvisí 5G technologie se vznikem koronaviru v kožních buňkách?

V Meduňce v současné době uveřejňujeme seriál Ing. MgA. M. Kopčaje Největší biologický experiment o působení sítí 5G. Dalším příspěvkem k tomuto velmi aktuálnímu tématu je následující článek Kamila Pokorného:

O naši pozornost soupeří po celém světě letošní jaro a nyní na podzim ještě více o mediální pozornost nejenom koronavirus, ale i sítě páté generace – 5G. Lidi napadá, jestli tyto dva pojmy spolu nemohou souviset. Napadlo to i vědce, kteří hledali konkrétní spojitosti, a v červnu 2020 již akceptoval světoznámý vědecky uznávaný server Pubmed novou vědeckou studii, která se přímo na tuto souvislost zaměřuje. Zajímají vás výsledky?
Přečtěme si rovnou abstrakt této studie. Případně originál pod odkazem, uvedeným na konci článku.

Abstrakt:
„Výsledky ukazují, že snížením vlnové délky EMF vln vysílaných z věží 5G a vyšších generací, by mohly mít podstatně větší vliv na vývoj DNA v buňkách. To je dáno zejména tím, že dermatologické buněčné membrány fungují v podstatě jako anténa pro takové vlny. Jsou vyrobeny z nabitých částic, jako jsou elektrony a atomy, a mohly by tak logicky emitovat, nebo přijímat takové vlny. Na druhou stranu také platí, že anténa může přijímat vlny, jejichž délka není větší, než její samotná velikost. Buněčná membrána by tedy mohla přijímat milimetrové vlny produkované technologií 5G. Tyto vlny by mohly projít membránou a interagovat s biologickými látkami uvnitř buňky. Pokud jsou vlnové délky vln 5G stejné, nebo menší než je velikost buněčného jádra, mohou projít membránou jádra a interagovat s DNA. Tyto DNA jsou tvořeny z hexagonální a pentagonální základny a pohybem EMF vln v jádru, tj. jejich účinkem se na DNA objevují díry.
Takto vzniklé otvory jsou automaticky vyplňovány šestihranem a případně pětiúhelníkem tzv. extra báze, které jsou produkovány buňkami. Tyto báze se mohou k sobě navzájem spojovat a vytvářet některé viry, jako je např. Coronavirus. Došli jsme k závěru, že příští generace mobilních technologií, resp. emitované EMF vlny z jejich věží budou mít podstatně větší vliv na biologické buňky.

V tomto výzkumu jsme ukázali, že nové generace mobilních technologií, jako např. 5G, mohou mít hlavní roli při výskytu různých typů virů, jako například Coronavirů, v buňce.“
Tato studie se tedy řadí k dalším, které podobné souvislosti (s vlivem vysokofrekvenčního pulzního záření) již prokázaly mnohokrát dříve. Co to znamená v důsledku a týká se to jenom vlivu 5G?
Uvedená studie zkoumala milimetrové vlny, tedy neionizující záření v pásmu milimetrových vlnových délek. A to je prakticky oblast od frekvence 10 GHz nahoru, patří tam i dnes diskutované pásmo 60 GHz. To je frekvence, která má větší vliv na narušení schopnosti molekul kyslíku se vázat, přičemž zároveň je narušována už nižšími frekvencemi (jako jsou datové a mobilní signály) schopnost hemoglobinu v krvi, molekuly kyslíku na sebe vázat a roznášet je po těle krevním řečištěm. A to již při nižších pásmech – pásmech například také běžné sítě WIFI. A tu má doma každý!
5G systém se v České republice na podzim 2020 prakticky začíná teprve tu a tam zavádět (klamavé reklamy některých známých společností, nabízí „5G“ už téměř 2 roky přesto, že pro 5G ještě až do září 2020 neproběhla kmitočtová aukce). Co však využívá téměř každý, je běžná WIFI síť, kterou má doma snad každý, a téměř nikdo ji nevypíná ani v noci! A podobně škodlivá jsou i „data“, tedy datové přenosy v mobilu, které rovněž nikdo nevypíná, a to je ještě zákeřnější, protože pokud máme mobil v kapse, jeho anténa je extrémně blízko těla a téměř neustále vyzařovaná data samozřejmě zatěžují živý organismus a narušují ochranný systém buněk a biologické procesy v nich. Tyto vlivy se kumulují a po delší době se efekt zvrhne v překotné množení buněk a vznik nádorů.

Co je tedy nezbytně nutné pro ochranu svého zdraví?
Přesto, že tu ještě 5G prakticky vůbec nemáme, je nutné, pokud mi záleží na ochraně zdraví, se naučit zapínat doma WIFI a datové přenosy v mobilu pouze v případě, když to konkrétně je potřeba. A potom zase hned vypnout. Před těmito škodlivými vlivy nás totiž bohužel zákonné limity nechrání. Chrání nás až od takových intenzit, kdy se začnou zahřívat vlivem toho záření tkáně. Ale toho se nedočkáme ani v okamžiku, až budou 5G vysílače na každém pouličním sloupu!
Mimochodem, to, že budou vysílače na ulicích, neznamená žádný konec světa, jak se nám snaží mnohé servery neustále omílat, protože vyššími hodnotami se už dnes „smažíme“ přímo doma a dnes a denně právě svojí WIFI a daty v mobilu. U těchto zdrojů naměříme vždycky spektrálním analyzátorem podstatně vyšší intenzitu, než ze zdrojů (vysílačů) někde venku na ulici, i proto, protože skla v oknech dnes obsahují kovové příměsi a tak fungují jako zrcadla, která odrazí většinu venkovního signálu pryč, a dovnitř do bytu propustí sotva čtvrtinu. A ještě lepší ochrana je, polepit si okna průhlednou UV-reflexní foliií, ta toho záření odrazí ještě více, mám to opakovaně za celé roky naměřeno a potvrzeno. Tento vliv – pokles signálu, opravdu exaktně ihned naměříme, zatímco u různých extrémně předražených odrušovačů nenaměříme pokles žádný, pouze veliký pokles na účtu! Toto je tedy dobrá nápověda již dopředu, pokud si chcete chránit více své zdraví před vlivem venkovních vysílačů. Ale ještě zásadnější je, vypínat škodlivé zdroje, o kterých jsem psal, doma, a v kapse.

Má tedy smysl „bojovat“ proti zavádění 5G?
Zavádět 5G sítě a vysílače je především nehorázný byznys, který naprosto ignoruje netermické vlivy záření na zdraví. A ignorují to i představitelé Státního zdravotního ústavu Praha, a tím pádem se v tom vezou i ostatní úřady a Hygieny, ve vleku nařízení, která veřejnost dostatečně nechrání před těmito neionizujícími vlivy umělých elektromagnetických polí!
Je zbytečné a zdravotně velice riskantní, zavádět tak obrovské množství dalších vysílačů. Je naprosto nerozumné, zahustit dalším umělým zářením již dnes dosti nezdravě zahuštěné životní prostředí, zvláště ve městech, v ulicích, na náměstích. Proto bychom s tím rozhodně neměli souhlasit.
Rozumný člověk zapátrá na internetu (protože od Českých médií nemá šanci se tyto věci dozvědět, pouze lži o neškodnosti) a snadno najde vyjádření desítek zahraničních renomovaných vědců o těchto rizicích a škodlivosti. A také najde řadu mezinárodních apelů a vědeckých výzev a rezolucí, kde jsou podepsány tisíce vědců za snížení (zpřísnění) limitů pro neionizující záření.

Rozumný člověk bude usilovat o své zdraví více, než o nějaké dočasné pohodlí nebo rychlejší přenos dat pomocí sítí a záření páté generace. Myslím si, že rodičům by nemělo být lhostejné zdraví dětí. Měli by se začít už opravdu vážněji zajímat, co se děje. Proč ve světě tolik vědců hovoří proti 5G.
Na druhou stranu, nejde tu pouze o 5G sítě, ale jak jsem již popsal výše, také o dnešní datové přenosy v mobilu a v podobě WIFI. Je potřeba chápat problematiku elektrosmogu komplexně a zajímat se, co vše konkrétně nám škodí, protože, jak sami vidíte, v ČR ještě nebylo 5G na jaře vůbec instalováno, ale koronaviry a jiné zdravotní potíže se tu již projevovaly také! Protože to zdaleka není pouze o působení 5G sítí, ale samozřejmě už i 3G, 4G, LTE, WIFI, Bluetooth a další sítě oslabují naše zdraví průběžně již hodně let. Zkrátka všechno neionizující umělé elektromagnetické záření od určité hodnoty působí škodlivě, a to již v zákeřné fázi, kdy ještě vůbec nenaměříme zahřátí tkání. Netermické vlivy jsou vědecky opakovaně prokázány – tomu se můžeme věnovat detailněji zase v příštích článcích i s odkazy na konkrétní studie.
Přál bych si, aby rozum a zájem o zdraví opravdu zvítězil nad arogantním byznysem, který chce naše životní prostředí ještě více zatížit bez jakékoli veřejné diskuze dalším, ještě hustějším gulášem škodlivých mikrovln!
Zdroj – studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/

www.elektrosmog-zony.cz