Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Zdraví

Jak nám škodí elektromagnetická pole a 5G sítě…

Autoři knih, které vycházejí v naší edici Knihovnička Meduňky, se věnují širokému spektru témat – zdraví, životnímu stylu, psychologii a vztahům, výchově dětí, výživě a zdravému stravování, ekologii, osobnostnímu rozvoji, józe a mnoha dalším a samozřejmě reagují také na témta vysoce aktuální. Právě z této oblasti je ukázka, kterou jsme vybrali pro tento týden z knihy prof. Anny Strunecké Šišinka – okno do božího internetu – týká se vysoce aktuálního tématu elektromagnetického pole a 5G sítí.
Kromě toho se v knize také dozvíte například, co je myšleno pod pojmem Boží internet, jak s tím souvisí šišinka, co šišince škodí atd. Autorka je na základě vlastních poznatků i zkušeností přesvědčená, že šišinka jako třetí  oko představuje jakousi naši wi-fi anténu k vesmírnému či „Božímu internetu“… Kniha vyšla letos na jaře a zakoupíte ji na www.obchodmedunka.cz nebo na www.knihovnickamedunky.cz

Jak nám škodí elektromagnetická pole a 5G sítě
V následujících dvou letech chtějí telekomunikační společnosti za pomoci jednotlivých státních vlád instalovat 5G síť po celém světě. Je to nahlíženo jako dosud největší společenská změna v celosvětovém měřítku. O nebezpečí elektromagnetických polí (EMF, z anglického Electromagnetic Field) se vedou po dlouhá léta diskuse mezi těmi, kdo přesvědčují širokou veřejnost, že bezdrátové komunikační sítě neškodí, a těmi, kdo upozorňují na jejich nebezpečí. EMF nemůžeme vidět, slyšet ani cítit. Většina lidí je ani nevnímá. Ale biologické účinky se na našem těle projevují bez ohledu na to, zda EMF vnímáme. Varování odborníků, vědců, fyziků, lékařů a mnoha dalších profesí zesílila zejména ve spojitosti se zaváděním 5G sítí, jak jsem uvedla v předmluvě s odkazem na vznik Světové výzvy Zastavme projekt 5G na Zemi i ve vesmíru, adresované OSN, WHO, EU, Evropské Radě a vládám všech národů (4). V této výzvě se zdůrazňuje, že „není všeobecně známo, že to bude znamenat dosud největší změnu životního prostředí v celosvětovém +měřítku”.
I v České republice se lidé ve zvýšené míře zajímají o skrytá nebezpečí a obracejí se na Státní zdravotní ústav (SZÚ). Ten uveřejnil informace reagující na rostoucí počet dotazů, týkajících se připravenosti České republiky v rámci ochrany zdraví před elektromagnetickým polem (neionizujícím zářením) generovaným telekomunikačním systémem 5G. V posledním dokumentu (léto 2019) (44) stojí:
Zavádění telekomunikační sítě páté generace je spojeno s obavami o zdraví osob, které budou exponovány elektromagnetickému poli ve frekvenčním pásmu centimetrových a milimetrových vln generovaných rádiovým rozhraním tohoto systému. S obavami přichází i značný počet dezinformací, které se za pomoci internetu rychle šíří. Následné apely některých občanů k zastavení budování nové telekomunikační sítě tak získávají iracionální nádech. V takové situaci je důležité danou problematiku racionalizovat a popsat vědecky ověřená rizika, která z používání dané technologie plynou. Tento postup se ukázal jako účinný i v předchozích vlnách obav, které byly spojeny s rádiovým a televizním vysíláním, rozvodem elektrické energie, počítačovými monitory a mobilními sítěmi předchozích generací, především té druhé. Důležitou ingrediencí úspěchu bylo též nepoužití principu předběžné opatrnosti, který by vedl jednak k rozdmýchání obav, a také k zastavení vývoje dané technologie a jejímu faktickému zániku, to vše bez pozitivního efektu na zdraví exponovaných osob.“
Z této ukázky je zřejmé, že odborníci SZÚ nevidí žádnou vážnou hrozbu pro zdraví občanů, spojenou se zaváděním 5G sítí. Na rozdíl od nich signatáři Světové výzvy (4) píšou: „Navzdory plošnému popírání jsou důkazy o škodlivosti EMF pro živé organismy alarmující. Existuje více než 10 000 oponovaných studií. Ty zpracovávají nashromážděné klinické důkazy o příčinách chorob lidské populace, experimentální důkazy o poškození DNA, buněk a orgánových systémů lidí, rostlin i zvířat. Popisují také epidemiologické důkazy, že hlavní civilizační choroby (karcinomy, srdeční choroby a diabetes) jsou z velké části způsobeny elektromagnetickým znečištěním.“
Již v roce 2015 předalo 215 vědců ze 41 zemí své obavy Organizaci spojených národů (OSN) a Světové zdravotnické organizaci (WHO) (45). Uvádějí, že soudobé vědecké výzkumy ukazují, že elektromagnetické pole má škodlivý dopad na živé organismy již v daleko menších dávkách, než jaké povolují mezinárodní a národní směrnice.

 • Elektromagnetická pole mají jak okamžité, tak dlouhodobé účinky na zdraví. Ovlivnění mozkových funkcí, projevující se ve změnách v elektroencefalogramu nebo i náhlé změny srdeční aktivity, jsou příkladem okamžitých účinků. Příkladem dlouhodobých účinků jsou především nádorová onemocnění, chronické srdeční choroby a metabolické poruchy, jako je cukrovka 2. typu.  Syndrom nazvaný „elektromagnetická přecitlivělost“ se stále zvyšuje a v současné době postihuje až 13 % osob. Profesor Dr. Karl Hecht publikoval detailní historii těchto syndromů, složenou z více než patnácti set ruských vědeckých dokumentací a více než tisíce kazuistik svých vlastních německých pacientů. V objektivních nálezech byly přítomny poruchy spánku, nefyziologický krevní tlak a změny srdeční frekvence, trávicí poruchy, ztráta ochlupení a kožní vyrážky. Subjektivní spektrum poruch zahrnovalo nevolnost, závratě, šum v uších, bolesti hlavy, ztrátu paměti, poruchy koncentrace, dlouhodobou únavu, chřipkové symptomy a bolest v krajině srdeční (4). Výčet škodlivých účinků EMF na lidské zdraví (4) uvádí:
 • poruchy srdečního rytmu
 • genové mutace
 • poruchy metabolismu
 • poruchy zrání kmenových buněk
 • karcinomy                                         
 • kardiovaskulární choroby
 • kognitivní poruchy
 • poškození DNA
 • dopad na obecnou kvalitu života
 • vzestup volných radikálů
 • poruchy paměti a učení
 • poškození kvality spermatu
 • potraty
 • neurologické poškození
 • obezita a diabetes
 • poruchy oxidačních mechanismů

  Nežádoucí efekty u dětí zahrnují autismus, poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), i astma. Josef Mercola, známý popularizátor vědy a vydavatel volně dostupného elektronického časopisu Natural Health Newsletter shrnul tato nebezpečí ve své nové knize nazvané EMF*D (46).Nerada publikuji a šířím „katastrofické scénáře“. Nicméně zdá se, že vědecké důkazy o škodlivosti EMF bychom neměli ignorovat a myslet nejenom na svoje zdraví, ale i na zdraví budoucích generací.

Koupit Meduňku