Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Mít tak … Nebe v pronájmu…

O andělech a jejich vlivu na pozemský život nás, lidí, píše pěkně v knize Nebe v pronájmu, Andělé zázraků její autorka Judita Peschlová. Měli jste někdy pocit, že andělská síla do vašeho života zasáhla – nebo byste si přáli, aby tomu tak bylo? Třeba zasáhla, ale vy jste si to zatím neuvědomili...Juditina kniha vám možná tak trochu „otevře oči“ a podpoří vaši vnímavost, a to nejen v adventním čase…
www.knihovnickamedunky.cz

Existují tedy andělé?

Já osobně o tom, že andělé existují, nepochybuji stejně, jako nepochybuji, že existuje například elektřia. Pochybujete kupříkladu o sluneční energii? Nebo o energii atomových částic? Někdo by mohl podotknout, že Slunce opravdu můžeme na rozdíl od andělů vidět. Také existence atomových částic byla nakonec vědecky dokázaná.
Ale andělé? Kdo je kdy viděl? Nu, zřejmě mnho lidí, nikoli však každý z nás. Andělé jsou čirá, čistá energie, kterou mnozí nevidí stejně, jako nemohou vidět elektrický proud. Navzdory tomu je citlivé osoby dokážou uzřít. Z velkého množství důkazů o existenci andělů mohu uvést třeba tento poměrně známý příklad: V roce 1984 v 155. den letu hlásili kosmonauti z vesmírné lodi Saljut 7 Oleg Atkov, Vladimír Lovjov a Leonid Kizim, že jsou ve svém kosmickém korábu obklopeni zvláštním, oslepujícím oranžovým světlem. Po jeho rozplynutí se za průzory Saljutu 7 objevily velké usměvavé obličeje. Vzápětí se ve vesmírném prostoru „pohupovalo“ nad raketou sedm obrovských andělů. Po deseti minutách sice opět zmizeli, avšak po několika dnech podali zprávu o jejich přítomnost další astronauti z jiné kosmické lodi. Ptám se tedy, zdají se vám kosmonauti bývalého Sovětského svazu nedostatečně vědečtí a racionální?
Před mnoha lety jsem narazila na výpověď životních peripetií muže, který nezpochybňoval, že ho mnohokrát zachránili andělé. Navzdory zdánlivé neuvěřitelnosti jsou téměř zázračná „spasení“ v jeho životě naprosto než reálná. Víc než 90letý Alec Alder z Devonu v Británii zázračně přežil různé dramatické události. Jako malé dítě vyvázl bez zranění po pádu z více než pětimetrové výšky a později též po čelním nárazu v autě. V dospělém věku ho podle jeho tvrzení zachránili andělé během druhé světové války v průběhu tří bombardování, po přejetí tankem, v boji ve francouzském Dunkirku, kde zahynula celá jeho jednotka, rovněž však po nárazu letadla do jeho domu. Díky noze zlomené za prazvláštních okolností nemusel v roce 1944 odjet jako voják do Barmy. Po válce se mu „jen tak mimoděk“ podařilo přežít několik těžkých dopravních nehod. Jeho komentář ke všem těmto nevídaným zachráněním byl prostý: „Měl jsem vedle sebe vždy svého anděla strážného!“
Já sama nemám žádnou potřebu vyžadovat nějaké konkrétní důkazy o existenci andělů, a to  navzdory tomu, že po víc jak 20leté praxi v andělské terapii mívám i já občas po vzoru Bileáma tendenci popohánět svou „oslici“ směrem, kterým mě andělé nechtějí v mém vlastním zájmu pustit. Jsem přece jenom člověk. Na druhé straně, když si někdo vyslechne tolik příběhů spojených s anděly jako já, vlastně se čímsi takovým jako pochybnostmi o jejich jsoucnosti nikdy nezabývá. Koneckonců na vlastní kůži jsem prožila několik pro mě významných „andělských setkání“ a „ jejich záchranářských zásahů“.

Andělské meditace a vizualizace
„Na co myslíte, to dostanete. Co cítíte, to přitahujete. Co si představujete, to vytváříte.“
Osho
Andělské meditace a vizualizace jsou součástí snah dosáhnout již tady na zemi nebeských výšin. Prostřednictvím andělských meditací, vizualizací, rituálů a kouzel se stáváme stále víc a víc sami sebou, svou nejlepší, nejvyšší a nejnebeštější podstatou. V žádné, ani nejobjemnější encyklopedii, dokonce ani v celé Národní knihovně či na Googlu nenajdete odpovědi na všechny otázky. Navážete-li hluboké spojení s anděly, umožníte-li jim, aby vás v průběhu andělských meditací, vizualizací a obřadů unášeli do svého nebeského království, můžete je objevit. Kde? Přece v sobě! A nejenom to, také brána do světa andělů a do nebe vašeho života je ve vás samých. Andělé vám mohou pomoci otevřít tu bránu dokořán, aby se zázraky mohly stát vaší každodenní zkušeností. Opustíte-li zónu svých konvencí a vydáte-li se stezkami neprobádaných slují své vlastní intuice a jasnozřivosti, budete na pravé cestě do svého nejvysněnějšího nebe. V něm nakonec naleznete něco nepopsatelně nádherného. Nejenom svět andělů, andělských zázraků a Světla, nýbrž především zázrak sebe sama.  
Mnoho lidí neovládá meditaci ani vizualizaci, pokud je někdo nevede. Návody na andělské zázraky skrze meditace a vizualizace mohou pak pro ně být leckdy mnohem náročnější, než by se mohlo na první pohled zdát, ačkoli nejsou ve své podstatě vůbec obtížné. Proto jsem v této knize zvolila co „nejpraktičtější“ postupy, které by měli zvládnout i ti, kteří se domnívají, že sami meditovat a vizualizovat nedokážou. Meditací a technik, které ve své praxi používám i v souvislosti s andělskými nebeskými zázraky, je přirozeně mnohem víc, pro vás však uvádím pouze některé z nich jako inspiraci. 
Malá rada pro vás: nahrajte si do mobilu, MP3 nebo diktafonu texty mnou popsaných meditací. Budou se vám lépe a jednodušeji provádět, budete z nich mít lepší, radostnější pocit a víc vás obohatí. Případně zapojte do bádání v nebeských pláních své přátele či rodinné příslušníky a rozdělte si nahrávaní jednotlivých vizualizací mezi sebou. Můžete se rovněž pravidelně setkávat a společně se nořit do některého ze sedmi nebes andělských zázraků. Posílíte tím jak účinek meditací, tak svou vlastní energii a vnitřní světlo.  

Síla a moc dechu
„Dýchat… Nadechnout zhluboka, vzduch, cítíš? A myslet si při tom: Dýchám, dýchám, ještě dýchám… Jsem boháč“  Jan Otčenášek

Náš dech je kouzelným nástrojem, skrze nějž můžeme dosahovat stavů, v nichž můžeme konat hotové zázraky nebo si je přivolat. Fáze výdechu pomáhá zbavit se všech toxinů, psychických, emočních, mentálních i fyzických, všeho napětí, a dokonce i starostí a nutkavých myšlenek. Nádech přináší uvolnění, které je nezbytným předpokladem naladění duše na takový rozměr bytí, který nám zázraky umožňuje, ba přímo nabízí. Nezapomeňte tedy u všech meditací po celou dobu pomalu a zhluboka dýchat a představovat si přitom, jak nadechujete andělské zářivé světlo.

Síla a moc vděčnosti
„Cítit vděčnost a nedat ji najevo je jako zabalit dárek a nikomu ho nedat.“
William Arthur Ward

Důležitou částí každé meditace, vizualizace, obřadu a kouzla je poděkování. Vděčnost projevená již před vykonaným zázrakem vše mění a vnáší do procesu pozitivní změny neuvěřitelně mocnou andělskou energii. Vděčnost je silným katalyzátorem, který umožňuje zhmotnění našich přání rychleji, než si umíme představit, a doslova nás katapultuje do nejvyšších sfér nebe. „Archanděli Rafaeli, děkuji za své vyléčení!“ je mnohem účinnější afirmace než „Archanděli Rafaeli, prosím o vyléčení“. Afirmace s poděkováním je otisk splněného přání na nekonečném plátně Univerza.  
Že nemáte být za co vděční, neboť se potýkáte se samými problémy, překážkami, nedostatkem, protivenstvími a nepřejícností osudu? Vždy je za co být vděční, nejenom za to, co si přejeme vnést v budoucnu do svého života. Kupříkladu za to, že máme co jíst, co na sebe, kde bydlet, za svou práci, za svou rodinu, za své případné partnery, za přátele nebo jiné pomáhající či soucitné lidi v našem životě, za své domácí mazlíčky, za lásku, kterou cítíme, i za tu, kterou dostáváme, za své nápady často inspirované nebeskými bytostmi, za svou inteligenci, za své zázračné tělo, za svůj skrytý i odhalený potenciál, za své zdravé ruce, za svůj nebo cizí úsměv, za vše, co můžeme cítit a vnímat svými smysly, za věci, které se ještě jen můžeme naučit, za zázraky přírody, za jedinečnou nádheru měnících se ročních období a za možnost vidět je svýma okouzlenýma očima, za schopnost mluvit a komunikovat s jinými lidmi, za svůj život, za změny a nové příležitosti, za svou intuici, za svou svobodu a možnost rozhodování, za to, kým jsme a můžeme ještě být… A mohli bychom ještě dále a dále pokračovat…      

Koupit Meduňku