Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Měsíc září k nám přichází pod 15. kartou Velké arkány s názvem Ďábel…

Tarotový výhled na měsíc září, který právě začal, připravila pro aktuální číslo Meduňky Milena Králová…


Archetyp kary Ďábel nás varuje před námi samými. Nabízí totiž lákavé a pohodlné řešení, které nás ale vždycky svede z cesty. Jeho stinnou stránkou je sobectví a závislost, které jsou zapříčiněné strachem z nedostatku. Lekcí je otevření se lásce a důvěře v přirozenou hojnost života.

Ďábel v sobě nese velkou plodivou sílu, novou vitalitu, smyslnost a sexualitu, individualitu, tvůrčí energii a humor. Jeho energie je varovná – je to archetyp pokušení, nebezpečí, zapletení a nesvobody, emocí a vášní, peněz, velké výmluvnosti a lákavých řešení. Varuje nás, abychom zlo nepodceňovali, respektovali ho, ale nepodléhali mu. Ďábel je představitelem hmoty a jejího pokušení ve všech aspektech a projevech života – od peněz a slávy až po smyslnost a poživačnost. Je to karta emocí a vášní, pýchy, závislostí, manipulace, pokušení, pomluv, moralizování a pověrčivosti.
Pro vztah je tento archetyp nebezpečný. Pod jeho energií se partneři mohou dostat do velmi problematických až patologických vztahů, podlehnout nebezpečné a ohrožující sexualitě. Ve vztahu bývá majetnictví, závislost, velká žárlivost, krutost, zlozvyky, slabá vůle a lži. Znovu ale opakuji, že žádná karta není špatná a žádná není horší než jiná. Pokud by byl Ďábel odporný, nepředstavoval by žádný problém, on však bývá lákavý. Ďábel nás varuje před sebou samými a ukazuje nám, jak se jeho nástrahám vyhnout. Podporujícím prvkem je humor.  Ďábel doslova říká: „Neber sebe a svůj život tak zatraceně vážně! Jinak tě polapí a ty ztratíš rovnováhu.“
Ďábel je velmi dobrá karta v oblasti financí a materiálního zabezpečení, přináší pozitivní výsledky v práci, v obchodech i v tvůrčích činnostech, je ale potřeba přijímat věci takové, jaké skutečně jsou. Dává nám schopnost zacházet s danými limity, a pokud jej správně uchopíme, odměnou je překonání pokušení, vydání se správným směrem k nalezení sice riskantního, ale velmi úspěšného řešení.
V negativních energiích Ďábel svádí k útěku místo k řešení, k riskování na hraně, pomluvám a podvodům, přináší nedostatek správného vnímání. Patří sem i krutost vůči sobě samému, otroctví, závislost, slabá vůle, nemírnost, lež a podléhání zlozvykům, pokušení, vábení, svádění, smyslnost, emoce a vášně. Ďábel vždy operuje za zády svých společníků. Jeho energie jsou zaměřeny na konflikt, nikoli na lásku. Je panovačný, namyšlený a nadmíru ctižádostivý. Pokud ho ignorujeme, působí destruktivně za našimi zády. Bez svobody volby však nemůže existovat skutečná morálka a Ďábel je tu proto, aby nám ukázal i druhou stranu mince, a sice že je nutné přijmout zodpovědnost za svou morální volbu. Energie Ďábla je obviňování druhých: „To ne já, to on začal!“ „Dělají to všichni!“  Tyto výmluvy nás svádí k nevědomé potenciální zločinnosti, můžeme zjistit skutečnou úroveň svých činů pod spodní hranicí, čili jak hluboko jsme schopni klesnout.

Do negativních vlastností tohoto archetypu patří nevyzrálost, nedospělost, nezodpovědnost, výmluvy, vzdor, strach, nenávist a obviňování druhých. Jsou to vlastnosti, které si sami u sebe nechceme přiznat, a proto na ně poukazujeme u druhých. Ďábel nám ukazuje naše vlastní nežádoucí impulsy, špatná přání a špatné činy. Čím však více existenci našeho vlastního stínu popíráme, tím silněji se projevuje. Ďábel je aktivní pokušitel a nutí nás skládat zkoušky dospělosti. Konfrontuje nás se sedmi smrtelnými hříchy, s tím, co člověk dělá na oplátku. Je to otrocká a nevědomá připoutanost k čemukoli a ke komukoli, nevědomé a egoistické využívání vlastní moci a také zneužívání komunikační schopnosti. Nejchytřejším Ďáblovým úskokem je přesvědčit nás, že vlastně neexistuje a že máme dost času, tedy vést nás k odkládání a otálení. Pokud si svého vlastního Ďábla nepřiznáme a nepřijmeme ho, tedy dokud svoje negativní aspekty nerozpoznáme jako vlastní součást, vynoří se jeho energie venku, aby působila proti nám. Tento archetyp nám také přináší velké poučení, že udělat ze sebe oběť je stejně ďábelské jako být agresor. 
Ďábel ale také představuje univerzální princip smyslu pro humor. Tato karta jako jediná v sobě zahrnuje změnu a transformaci, která již proběhla. Je to symbol životní síly a energie, znázorňuje potřebu udržet si veselost a neochvějných klid i ve chvílích, kdy se snažíme čelit skutečným nebo jen vykonstruovaným problémům. Pod jeho vedením je v našich silách vydat se na cestu, která nás láká, postupovat po ní disciplinovaně a s veselou myslí, abychom nakonec uskutečnili své tvořivé vize a dosáhli hmatatelného výsledku. Pomáhá nám zůstat otevření a vnímaví vůči neotřelým způsobům řešení, která se nabízejí, ocitneme-li se tváří v tvář své životní výzvě. Při hledání správné cesty nám pomůže obrátit se o radu do svého nitra a dává nám ochotu přijímat věci takové, jaké jsou, bez přikrášlování či popírání. Také nám pomáhá spojit se více se svým tělem, živočišností a opravdovou sexualitou jako součástí zdravého a celistvého života. Ďábel má přístup ke kosmické energii a k vyššímu vedení a vidí, že každá náruživost, připoutanost a touha po majetku vede ke zklamání a utrpení. K tomuto náhledu může však člověk dospět jen opakovanou existenciální zkušeností. Ďábel si dokonale osvojuje materiální svět, aniž by jím byl sám ovládnut. Je to nástroj, který donutí člověka hledat celistvost a učí rozlišovat, co je dobré a co ne.

Poučení a poselství karty
Nepomáhej zlu tím, že neděláš nic proto, abys ho zastavil. Ven z kruhu popírání! Když přestaneš utíkat před svými démony, přestanou tě honit. Uvědom si, jakou iluzi si zkoušíš uchovat namísto toho, abys ji pustil. Žij život s lehkostí, ale zůstávej nohama na zemi. Je čas zabývat se i svými temnými stránkami. Nevnucuj svou vůli druhým, ani se nenech druhými ovládat. Nedělej ze sebe obětního beránka a přijmi zodpovědnost za své činy! Zaměř se na ovládání sebe sama, nikoli na ovládání druhých.
Pokud chcete archetyp Ďábla podpořit a pracovat s ním, posiluje ho černá a zelená barva, z kovů plutonium, z rostlin lobelka a konopí, z minerálů achát, ze zvířat koza a z lokalit hřbitovy. Pokud se na své problémy chceme podívat z humorné stránky a z pozice osobní síly, pak je Ďábel velmi podporující –  pomůže nám procházet náročnými situacemi tak, abychom neztratili rovnováhu.

Koupit Meduňku