Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Duchové věcí – dokončení

Ve druhé části svého článku o energetickém působení předmětů se jeho autor, přední český psychotronik a náš spolupracovník JAN HNILICA, zabývá účinky a vlivem takovýchto předmětů na nositele či majitele a možnosti, jak tento vliv měnit či upravit…

Účinky poznamenaných předmětů
Předměty, které jsou nositeli popsaných zápisů, mohou tedy různým způsobem ovlivnit nového majitele. Stejné účinky může mít i pobyt na místech, která jsou určitým způsobem ovlivněná a v současnost nesou stopy po předchozích výrazných činech.
Noví majitelé takových předmětů (lidé pobývající na místech spjatých s účinky bytosti) mohou být v podstatě vtaženi do emočního náboje původce otisku. Je to podobné situaci, kdy se ocitáme v blízkosti např. uranové rudy či jiného přirozeného emitoru radioaktivity. Rozdíl je v tom, že zatímco uran prostě „tupě“ působí na určité jiné látky, negativní zápis v předmětech či v prostoru se váže pouze na člověka jakožto na bytost schopnou vnímat. V určitých případech je možné zaznamenat efekt působení také na jiné živé jevy (např. na zvířata, ale i na rostliny), ale v takových případech se nejedná o proces založený na informaci, ale jde spíše o obecně energetické působení vyvolávající změnu „podpory k životu“.        
Negativní působení předmětů (prostorů) kontaminovaných emocemi lze svým způsobem připodobnit například k vlivu zmagnetizovaných předmětů na paměťové nosiče. Za těchto okolností může dojít k znehodnocení informací např. na vstupní kartě, SIM kartě a podobně. Podstata jevu, jenž je předmětem našeho zájmu, ovšem může ony informace nejenom zničit, ale rovněž významně pozměnit. Tak se dostáváme blízko k názvu tohoto článku:  zaznamenané informace mohou aktivně měnit určité volní procesy u osoby, která vstoupí do akčního rádiu uložených procesů, a tím se mohou projevit jako cosi s vůlí, tedy jako duch.    
Vlivy takové „infekce“ mohou být různé. Nejčastěji se projevují jako určité poruchy v běžném životě. To, co se nám dařilo, nyní nejde, mnohdy můžeme pocítit odklon některých lidí, není ani vyloučené, že se nás bude zmocňovat nervozita, únava, vyčerpání. Vyplývá to z devastujících účinků nedobrých vibrací, které narušují náš stereotyp v duševním i fyzickém životě, jsme jako by vysáváni a podřizováni vůli toho, co se line z podstaty nedobrého působení.

Odstranění negativních vlivů zla
Samozřejmě se naskýtá otázka, „co s tím“. Nejjednoduším opatřením je příslušný předmět odstranit z naší blízkosti. Pokud se nejedná o cennosti či jinak důležité předměty, doporučuji je zahodit, spálit, zničit. To je nejradikálnější cesta k nápravě. Nicméně některých předmětů se zbavit nechceme nebo nemůžeme. Může jít o rodinné památky, vzácné předměty značné kulturně-historické ceny, zmíněné šperky a podobně. Nejjednodušší způsob čištění je například dotyčný předmět omýt vodou (pokud je to možné) —  voda má velký vliv na odstranění podobných vibrací, jindy – je-li působení silnější – bude nutná očista ve vodě spjaté s nějakou pozitivní silou (tekutina z léčebných pramenů, případně i svěcená voda). 
Někdy očištění jednotlivého předmětu nestačí, protože negativní síly a jevy jsou ukryty v prostoru bytu či domu. Jestliže se nechceme vystěhovat, budeme muset sami nebo s cizí pomocí prostor očistit. Rituály spjaté s posvátnem mají velký vliv na vyrušení negativních „zápisů“ do různých předmětů či do prostoru, proto je velmi vhodná i pomoc různých duchovních činitelů.
Na závěr je ovšem třeba poznamenat, že největší vliv na takto zasažené věci a prostory má síla od věků považovaná za nejcennější, totiž dobro a láska, cílené na zdroj negací zachycených v oněch předmětech. Dobro a láska – jsou –li správně cíleny – mají velkou sílu a dokážou velmi mnoho. Jejich prostřednictvím očistíme to, co bylo zasaženo a vytvoříme naopak pozitivní zdroj pro všechny.    

                                                                           Jan Hnilica

Koupit Meduňku