Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Ze srpnové MEDUŇKY: Třetí oko, cymatika a posvátná geometrie

Víte, co se skrývá pod pojemem cymatika a jak souvisí se „třetím okem“? A co je to posvátná geometrie? A jak to všechno souvisí s prohlubováním intuice? A co je cymatická meditace? … Právě tomuto tématu se věnuje MUDr. Monika Sičová ve svém velmi zajímavém článku, který napsala pro srpnové číslo MEDUŇKY. Pokud vás tato oblast zajímá, rozhodně tento článek nevynechejte…


Z článku MUDr. Sičové:

Nejnovější vědecké výzkumy v oborech kosmologie, teoretické fyziky a kvantové mechaniky potvrzují skutečnost, kterou adepti hermetických věd znají již několik tisíc let. Celý Vesmír, tedy veškerá hmota, která se v něm nachází, je tvořena vibracemi, jež kmitají na různých frekvencích, určujících její vlastnosti. Energie, světlo, zvuk i hmota jsou jedno a to samé, lišící se pouze různými frekvencemi vibrací.Každá částečka hmotného i duchovního Vesmíru má svou vlastní vibraci, která je samotnou podstatou její existence. Celý Vesmír je tak naplněn vibracemi, které dohromady tvoří nádhernou, božskou harmonii, dokonalou hudbu sfér. Všichni víme, že vibrace se dají snadno interpretovat jako zvuky, ale věděli jste, že tyto nadpozemské vibrace můžeme také vidět pomocí našeho třetího oka? Tomuto jevu, kdy jsou vibrace či zvuky interpretovány jako vizuální obrazce, se věnuje obor známý jako cymatika, založený na seriózních vědeckých výzkumech.

Co je to vlastně cymatika?
Cymatika je jako uznávaný vědecký obor součástí akustiky. Jeho cílem je převádění vibrací a zvukových vln o různých frekvencích do viditelné podoby. Západní vědou byla cymatika objevena v 19. století, kdy si vědci povšimli, že vibrace kovové desky posypané pískem dokáže uspořádat jeho zrnka do podivuhodných obrazců, které jsou závislé na frekvenci vibrace.
Již dávní ajurvédští mystikové před několika tisíci lety tvrdili, že existence našeho Vesmíru začala zvukem Óm a díky jeho vibracím vznikla energie a hmota. Záhy také přišli na to, že zvuky o různých frekvencích dokážou při meditaci prostřednictvím našeho třetího oka vyvolat v mysli nádherné geometrické obrazce, které odpovídají vzorům obsaženým v tzv. božské geometrii. A nejen to. Tyto vibrace dokážou naše třetí oko otevřít a zesílit jeho funkci. Pomocí zvukových vibrací při meditaci můžeme přenést naše vědomí na mnohem vyšší úroveň bytí a napojit se na samotnou podstatu Vesmíru.
Nádherné světelné obrazce, které můžeme vidět prostřednictvím třetího oka během meditace, dokáže dnes věda napodobit i pomocí přístroje zvaného cymaskop, který dokáže vytvářet obrazce pomocí hudby a zvuků o různých frekvencích.
Přestože se může zdát, že cymatika je moderní vědní obor, ve skutečnosti je stará tisíce let. Již prastaré národy v Africe a na území dnešní Indie si všimly, že při bubnování na buben, jehož membrána je posypána pískem či malými zrnky obilí, se vytvářejí zvláštní pravidelné obrazce, které lidé vidí během stavů změněného vědomí a při komunikaci se svými bohy a předky, obývajícími duchovní svět. Ke stejným poznatkům dospěli i starověcí Egypťané. Zcela jasně zjistili, že vibrace spojují materiální i duchovní svět a že zvuky dokážou manipulovat hmotou.
Některé teorie dokonce hovoří o tom, že dávné megalitické kultury použily techniky vibrací při manipulaci s velkými bloky kamene při stavbách objektů, jako jsou pyramidy, Stonehenge nebo sochy Moai na Velikonočním ostrově. Pokusy, které byly prováděny ve velké pyramidě v Gíze, prokázaly, že při zpěvu posvátných staroegyptských textů obsahujících pouze samohlásky, zde díky dokonalé akustice vznikají vibrace, jež lze pomocí cymatiky vizualizovat jako geometrické obrazce a symboly.
Ajurvédští mystikové odhalili spojitost s třetím okem, díky kterému můžeme tyto obrazce vzniklé ze zvuků nejen vidět, ale s jejich pomocí můžeme samotné třetí oko probudit a otevřít. Existují důkazy, že cymatiku znaly všechny vyspělé starověké civilizace od Harappské říše, přes starověký Egypt, Mezopotámii až po renesanční učence jako byl Leonardo da Vinci. Mandaly, starověké rituální i duchovní symboly známé z hinduistické a buddhistické tradice přesně odpovídají geometrickým tvarům, které můžeme svým třetím okem vidět během cymatické meditace. Samotná mantra Óm, známá také jako zvuk stvoření, se zpodobňuje jako kruh s tečkou uprostřed. Přesně stejný obraz vyvolá tento zvuk i při meditaci a také jej můžeme spatřit při vizualizaci tohoto zvuku prostřednictvím cymaskopu.

Cymatika a posvátná geometrie
Je velmi pravděpodobné, že cymatické obrazce vnímané prostřednictvím třetího oka vedly k objevu tzv. posvátné (božské) geometrie, kterou na základě svých poznatků definoval filozof Platón, když objevil „platónská tělesa“. Z posvátné geometrie vychází většina náboženských a mystických symbolů, jako jsou mandaly, kabalistické diagramy apod.
Přestože vědci tyto poznatky dlouho odmítali, nyní s úžasem zjišťují, že posvátná geometrie je základním principem celého Kosmu, od struktury atomu a krystalických vazeb nerostů přes tvary ulit mořských tvorů, listů na stromech a dalších forem života až po oběžné dráhy planet, hvězd i galaxií. To, že největší i nejmenší věci ve Vesmíru jsou tvořeny a organizovány na stejném principu, je fascinující a odpovídá to tvrzení starověkého učence a mystika Herma Trismegista, který ve svém nejznámějším díle „Tabula Smaragdina“ (Smaragdová deska) doslova píše: „To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře, a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením“.
Přestože si to většinou neuvědomujeme, posvátná geometrie ovlivňuje celý náš život. Máme ji zakódovánu v naší DNA a možná proto nám vše, co tyto geometrické principy obsahuje, připadá jako krásné a lahodí to našemu oku. Proto tyto principy můžeme vysledovat prakticky ve všech uměleckých dílech napříč dějinami, od architektury až po malířství i hudbu.
Moderní věda tak přináší důkazy o tom, že hmotný i duchovní svět je založen na energetických vibracích, které dokážou ovlivňovat i nás. Krásným příkladem je hudba. Vibrace hudby a zvuků ovlivňují nejen naše emoce, ale také zdravotní obtíže. Vibrace prostupují naprosto vším a jsou klíčem k harmonii vesmírného řádu. Věčná a nezničitelná energie je vibrací, která prostupuje vším a cirkuluje všemi jedenácti rozměry Vesmíru. Mění myšlenky v energii, energii ve hmotu a naopak.

Vibrace a Teorie všeho
Současná teoretická fyzika se dnes již odklání od zastaralých modelů, podle nichž je vesmír tvořen částicemi, neboť tyto teorie nebyly slučitelné s procesy probíhajícími v kvantovém vesmíru. Mnohem lépe dokáže vesmír popsat „Teorie super strun“, zvaná též jako „Teorie všeho“. Dokazuje, že základními stavebními kameny přírody nejsou částice s nulovými rozměry, nýbrž jednorozměrné struny, které vibrují různými způsoby. Způsob a frekvence těchto vibrací určují, jestli je částice světlem, energií či hmotou. Pokud změníme frekvenci vibrace, dokážeme měnit samotné základy časoprostoru. Podle Teorie super strun nemá náš vesmír pouze čtyři rozměry, jak se dosud soudilo, ale celých 11 rozměrů. Zahrnuje totiž i světy běžnými prostředky neviditelné, které můžeme vnímat pouze duchovně.
Vibrace nadpozemských tónů tvoří neviditelnou geometrii vesmíru, v níž jednotlivé frekvence tvoří neviditelné pletivo časoprostoru, od kterého se odvíjí veškeré bytí v materiálním i kvantovém vesmíru. Dirigentem této vznešené symfonie je Kreativní síla vesmíru, kterou někteří nazývají Bůh…

Elektronická verze MEDUŇKY je k dispozici na emedunka.cz

Koupit Meduňku