Knihovnička Meduňky

Nejnovějším titulem edice Knihovnička Meduňky je …

… kniha Marcely Chadžijské a Miroslava Hadaše Průvodce rodinnými konstelacemi s novými podpůrnými metodami. Autoři podrobně a srozumitelně představují tuto účinnou terapeutickou metodu, s níž mají řadu pozoruhodných zkušeností. Knihu zakoupíte přes náš e-shop www.obchodmedunka.cz
Nabízíme ukázku…

Fenomén zvaný konstelace
Autoři knihy M. Chadžijská a M. Hadaš (na snímku) jsou dlouholetými spolupracovníky.

Prostý pozorovatel by řekl, že to je nějaké divadlo!
Konstelace jsou v prvé řadě skupinovou poziční terapii. Jsou poučné i zábavné. Ve skupině se obvykle sejdou lidé, se stejnými problémy, a i když zrovna nejsou všichni postaveni do role, uvědomí si obraz své rodiny a z toho důvodu se emoce projevují i na něm.
Fenoménem, který silně ovlivňuje rodinný systém, jsou tzv. genetické matrice. Je to typické chování členů rodiny, národa, etniky, rasy i kasty, díky kterému se odlišují a které pokládají její členové za správné, tedy normální, a to i v případě, že daný systém neprosperuje.
Základním předpokladem pro řízení konstelací je práce v rovinách morfogenetických polí. Tajemství léčitelů a šamanů spočívá v umění se na ně napojit. Dokážete to také. Naši předkové to znali, je to moudrost věků. Můžeme z ní čerpat a užívat ji také díky jednoduché záležitosti, stačí uznat její existenci.
Bohužel je to tak, že fungující metody jsou zatracovány častěji než ty, které pouze udržují daný stav.
Univerzum není prázdné, jsou tam volné náboje, atomy a vztahy mezi nimi jsou dané vzdáleností a magnetismem. Vytvářejí výboje, shlukují se do jakési plazmy, ta je trochu hustší a vzruchy neboli informace se navzájem přenášejí, přitahují a pohybují se. To jim dává charakteristické vlastnosti živé hmoty. Jsou tam uchovány všechny energetické změny, které můžeme chápat jako Kolektivní vědomí Univerza, také to bývá nazýváno jako kronika Akáša. V ní jsou další shluky příbuzných frekvencí, tzv. morfogenetická pole, která lze chápat jako genetické matrice, na něž je napojena duše. Jsou to zdroje, z nichž všichni čerpáme.
Morfogenetické pole člověka žije ve své základní podobě tak dlouho, dokud je někdo udržuje v mysli nebo v podvědomí. Hrají zde svou roli i emoce. Je to jako v pohádce, v níž se říká: „královna bude žít tak dlouho, dokud na ni budeme vzpomínat.“  V tom tkví tajemství nesmrtelnosti. Lidé se stávají nesmrtelnými ve svých dílech, které stvořili nejenom pro sebe, ale i pro všechny ostatní. Patří mezi ně umělci, hudebníci, malíři, skladatelé, ale také vojevůdci, kteří pro svůj lid vybojovali území nebo svobodu. Stávají se vzorem a archetypem pro další generace. Aby se na ně nezapomnělo, stavějí se pyramidy, sochy, které udržují živého Ducha doby a jeho vyzařování má zásadní vliv na stávající populaci. Proto se nově vzniklé systémy diktatur snaží vždy zničit připomínky minulé éry, pálí knihy, rozbíjejí sochy atd. Potřebují, aby smýšlení lidí podporovalo aktuální energii – Ducha – ideologii současné doby.
Osobní energetické pole je tedy součástí určitého seskupení, kterému se také říká egregor. Možná, že srozumitelnější bude původní označení osobního morfogenetického pole jako Duše a egregoru jako Ducha. Duch (idea, myšlenka) je živá bytost bez těla s Duší (citlivou esencí), která je jeho projevením a skrze Duši vstupuje do těla. Tělo pak má Ducha i Duši. Zcela jasná je potom věta „dal do toho celou svou Duši a tvořil v Duchu doby“.
Duch doby je vždy ovlivněn uspořádáním našeho Vesmíru. Jednotlivé planety   naší galaxie v určitém období, resp. jejich postavení (neboli konstelace) přímo ovlivňují, v jakém Duchu bude probíhat život na Zemi. Stejně tak jako pozice jednotlivých členů rodiny ovlivní její chod. O rozdílných energiích planet není pochyb. Jsou to ony časové úseky označované jako éry, které ovlivní každého člověka. V Duchu doby má i každý rod svůj egregor – Ducha rodinných genetických matric, zřetelných v každé rodové linii. Obdobně je každá časová linie rodu ovlivňována a projektována vlivem velkých vzorů Ducha doby. To pak některé zdroje označují jako epigenetický kód každého člena rodu.
Vše, o čem jsme se dosud zmínili, jsou energetická vyzařování informací. V následujících řádcích si povíme o tom, jak vyzařují. Ještě si ale doplníme jeden pojem, a tím je frekvenční vyzařování. Zde by se věda vyjádřila zcela přesně tak, že atomy kmitají v různých frekvencích, a tím dávají vzniknout různým materiálům, zvukům a barvám. Každé morfické pole vysílá frekvence určitého druhu, neboť jde o přirozený vysílač elektromagnetických vln. Když máme vysílač, je tu i protějšek – přijímač s reproduktorem (vědomím). Každý další subjekt, ať živý či neživý, vstupuje do vztahu, kdy jeden vnímá vyzařování druhého. K vnímání je důležité být naladěn na to, co chceme vnímat. Vnímání morfogenetických polí bez přístrojů můžeme díky pocitům.
Možná vás napadá otázka, jak je možné mít pocity někoho jiného anebo dokonce z jiné doby. To má opět na svědomí ono nesmrtelné morfogenetické pole. Energie můžeme vnímat jako živou bytost, která nikdy nemizí, jen se vyvíjí, proměňuje nebo se někde kondenzuje a transformuje. Energie neustále používáme ve svém životě k různým věcem a také o některých lidech říkáme, že mají spoustu energie, nebo říkáme, že na nějakém místě cítíme zvláštní energii apod. Právě to je pocit, který nás na danou energii upozorní. Energie je všude kolem nás, je mimo nás, vstupuje do nás, my vnímáme ji, neustále s ní pracujeme, pojmenováváme ji a dáváme jí tím život. To, co má jméno, žije! Tak může dojít i ke Vzkříšení. Kupříkladu když do systemických nebo rodinných konstelaci zástupných rolí postavíme zemřelé předky a pojmenujeme je, přejde jejich pociťování na člověka v zástupné roli.

Mimochodem naši zemřelí předkové jsou důležitou zásobárnou rodových seskupení  –  egregorů – plných morfogenetických polí, na která jsme napojeni, ať chceme, či nechceme, Ti nejbližší jsou často našimi anděly strážnými. Ve Vesmíru je vše v holografické formě. Blíží se doba holografických záznamů, které se budou používat místo fotografií. Pro emoční řešení rodinných vztahů se užívá právě fenomenologie morfických polí s označením morfogenetické pole.
Konstelacím se také někdy říká Hovory nebo Cesty Duší. Jak se napojit na morfická pole a na duši? Jak zjistit prapůvod současného charakteru morfického pole? Je možné morfické pole vidět? Jak souvisí s aurou? Frekvence mají svoji charakteristiku odpovídající pěti smyslům. Mají barvu, zvuk, vůni, chuť i teplotu. Každý z nás vnímá některé víc, jiné méně nebo vůbec. To, že nevidím auru, neznamená, že není. Jen je pro mé netrénované vidění příliš subtilní. Máme lektory, kteří při napojení na vyšší frekvenční hladiny vidí děje z minulosti. Nahlížejí ještě dále než do aury obklopující bezprostředně fyzické tělo. Nahlížejí do morfogenetických polí, s nimiž rezonují. Reakce jsou různé, může to být i kašel, krkání či zvracení, smích anebo pláč. Katarze mají různou podobu.

 

Koupit Meduňku