Ezoterika, Magie,  Meduňka

Očistné metody

O očistných metodách a o potřebě očisty po vykonání léčitelských úkonů či kontaktů se silami mimo nás jsme v Meduňce už několikrát psali. Zkušení léčitelé i praktici v oblasti ezoteriky o očistných metodách vědí a užívají je, a stejně tak některé z nich může ke svému prospěchu použít každý z nás – např. pokud jste zdědili staré šperky nebo vás baví „lovit“ designové kousky oblečení v second handech či zajímavé předměty v ochodech se starožitnostmi. Rady, jak očistit předměty od nežádoucích energií, připravil pro Meduňku náš dlouholetý spolupracovník, přední český psychotronik Jan Hnilica (na snímku).

Co vše nás znečisťuje?
Znečišťují nás kontakty s jevy, které jsou schopné měnit naši přirozenou duchovní situaci.
Něco dostáváme „zadarmo“ do vínku již při narození, vše další pak přichází do našeho nitra postupně. Nejdůležitější částí duchovního systému člověka jsou vrozené prvky, zaručující naši vazbu na kosmickou podstatu. Můžeme si onu soustavu představit jako soubor „vstupů a výstupů“, jakási řečiště, jimiž přijímáme signály z pokladnice světa a jejichž prostřednictvím předáváme zprávy dál. Zároveň jde i o soubor informací, jež si můžeme představit jako složitý počítačový program reagující na podněty z vnějšího světa. Tyto příklady nelze brát zcela doslova, ale poměrně dobře představují to, co tvoří naši duši. Tato síť je sice do jisté míry stabilní, ale nedokáže odolat různým útokům. Některá z oněch napadení si vyvoláváme sami. Pochopitelně se nechceme stát terčem sil, které nás mění, a víme, že někteří lidé si s destruktivními aktivitami cíleně zahrávají. Mám na mysli hry „hry“, o jejichž podstatě ví taková osoba málo nebo vůbec nic nebo akce cílené na získání něčeho jinak nedosažitelného.
Další nebezpečí představuje střet našeho světa s jiným prostředím. Takový kontakt nemusí být na první pohled nikterak dramatický. Do této oblasti patří normální, běžný život, během něhož se setkáváme s různými lidmi. Každý z nich má svůj potenciál, disponuje duchovními vlastnostmi mnohdy odlišnými od průměru. Dá se to přirovnat kontaktu signálu dvou vysílačů. Oba se při střetu mohou rušit. Jejich vlna se může narušit, obě soustavy či alespoň jedna z nich vykáže anomálii. Změna se projeví spíš u jemnější soustavy. Z toho vyplývá, že kontakt s jinými lidmi nás do jisté míry mění. Není třeba se izolovat, ale je dobré si vybírat přátele a vůbec osoby, s nimiž budeme trávit více času, protože platí – podobně jako u čistě technických rušení – přímá úměra mezi délkou působení a jeho intenzitou.
Nejpodstatnější vliv na naše prostředí mají aktivní vstupy do světa energií v informatickém slova smyslu. Mám na mysli vstupy do transu, při nichž se naše mysl dotýká oblastí blízkých prvotním myšlenkovým proudům, ztrácíme svou moc a identitu a začínají převládat entity odlišné ode všeho, co známe. Může se zdát, že se věnujeme nevinné hře, ale jen zkušený psychotronik, šaman či další jim podobní umějí takový ponor zvládat bez následků. Je nutné ovládat nejenom umění takového kontaktu, ale neméně důležité techniky očisty.

Základní forma očištění
Nejdřívě se budu zabývat základní očistou od různých ataků, s nimiž se denně setkáváme prostřednictvím nejběžnějších kontaktů s lidmi a okolím. V tomto případě je nejlepší provádět menší průběžné akce, které završíme jedním větším úkonem večer, před tím, než jdeme spát. Půjde v první řadě o pasivní opatření, které znemožňuje vstup nežádoucích vlivů do našeho prostředí. To aplikujeme v prostředí, kde hrozí riziko, že se na nás „nalepí“ negativní energie. Vhodné je například, jsme-li v davu negativně (či přímo agresivně) naladěných lidí nebo v situaci, kdy čelíme  jednotlivci či skupině, která negativně vnímá přímo nás. Pak je dobré kolem sebe utvořit jakýsi obal, jenž zamezuje vstupu negativních tendencí do našeho prostředí. Vytvoříme ho jednak vizualizací skutečného krytu kolem nás, hlavně kolem hlavy, kde je soustředěna centrální nervová soustava, jež je citlivá na podobné podněty a má schopnost je nejen vnímat, ale i přijímat. Vhodné jsou i osobní amulety, které mají výraznou moc zamezovat přístupu podobných tendencí k nám a do nás. Upozorňuji, že není dobré používat zároveň větší množství ochranných předmětů, každý předmět má totiž jinou „frekvenci“ a účinnost, proto jejich hromadění může být spíš škodlivé než prospěšné.
Když se vymaníme z dosahu kontaktu s koncentrovanou neláskou či prostě zlem pramenícím z nedobrých lidí, je prospěšné aktivně „odehnat“ frekvence, jimž jsme byli vystaveni. Je třeba se nejprve mentálně odpoutat od zdroje a dále udělat rukama několik tahů ve směru od hlavy dolů (tak, aby mezi pravou a levou rukou bylo naše tělo, a to jak zepředu a zezadu, tak po stranách), nejlépe třikrát, podle potřeby však vícekrát. Uhladíme tak svůj aurický obal a zahladíme anomálie, vytvořené nepřátelským prostředím. Napomůže také  našemu zklidnění a vyvážení osobnosti. Toto základní očistění pak doporučuji  dokončit navečer před spánkem kratší meditací,  během níž dojde k celkovému zklidnění mysli a vyrovnání  energií, což opět dopomůže k zahlazení možných vstupů negativních energií. Pokud se jednalo o zvláště silný atak, pak doporučuji před meditací provést i běžnou hygienickou očistu, protože voda dokáže výborně likvidovat energie, s nimiž nechceme mít nic společného. Vysprchování a převlečení do čistého oděvu tedy má také v tomto případě velký význam.

Očištění starých předmětů
Stejně jako kontakt s neznámými nebo nepřátelsky naladěnými lidmi nás může ovlivnit a kontaminovat styk s předměty, které byly například nalezeny nebo jsme je koupili z „druhé ruky“. Takové předměty musíme před aktivním užíváním očistit a postupně je přiblížit k sobě tak, aby se staly skutečně našimi. Záleží na materiálu, z něhož je předmět vyroben – jinak budeme zacházet s předmětem z kovu, jinak se sklem či kamenem (např. šperky), jinak přistupujeme k oděvu.   Kámen a kov (včetně jejich vzácných variant) mají větší schopnost podržet si pečeť původního majitele, takže k takovým předmětům je třeba přistupovat opatrněji a jejich převod na nás provést pečlivěji. Budeme tak postupovat zvláště tehdy, neznáme-li původního majitele či zjistíme-li, že patřily problematickým osobám. V tom případě ponecháme (např. šperky) nějaký čas v jisté „karanténě“, uložíme je odděleně od ostatních předmětů v uzavřené krabičce. Na jejich očistě pak aktivně pracujeme tak, že je omyjeme vodou a, podle jejich charakteru, také provedeme procesem jemného „opálení“, tedy ne skutečného, ale jen mírného nad plamenem svíčky. Tím se postupně zahladí základní vlivy původního majitele a další vlivy, jimž byly vystaveny. Po několika takových procedurách můžeme předmět vyjmout z uzavřeného prostoru a ponechat ho volně v prostoru, aby naopak nabíral charakteristiky, jež jsou nám vlastní. Pak můžeme postupně přijímat šperk plně do svého vlastnictví, začít ho nosit, a tak dokonat jeho proměnu v náš osobní šperk. 
Pokud se jedná o věci, jež je možné prát (například oděv ze second handu), pak jej vypereme, zároveň jej rovněž poté ponecháme v našem prostředí bez nošení, a tak z energetického hlediska docílíme poměrně účinného „zametení stop“ po původním majiteli.

Jan Hnilica