Knihovnička Meduňky,  Meduňka

Vesmírné energie: dokonalost v jednoduchosti

Pod tímto pěkným názvem  právě vyšel už 42. titul edice Knihovnička Meduňky.
Autoři, zkušení makrobiotici Ing. Jarmila Průchová a Jaroslav Průcha, v knize vysvětlují, jak vesmírné energie působí na náš každodenní život, jak ovlivňují náš fyzický i psychický stav a jak  pokud porozumíme jejich působení – může,e tyto znalosti využít pro zlepšení svého zdravíi i pro celkovou harmonizaci svého života. Knihu získáte přes náš e-shop. (stejně jako další zajímavé knihy z meduňkové edice). www.obchodmedunka.cz

Abeceda života
Opakování energetických spirál
Před mnoha tisíci lety se lidé domnívali, že Země je plochá placka, která plave na vodě. Tato domněnka přetrvala ve vývoji lidstva údajně asi dva tisíce let. Dnes je nám k smíchu. Podle současné vědy planeta Země je – zjednodušeně řečeno – kulatá a otáčí se kolem zemské osy, která svými výkyvy vytváří jakési spirály. Obrovská hmota planety Země je přitom schopna svým pohybem produkovat a do Vesmíru také vyzařovat obrovská množství energie. Vzhledem ke zjednodušeně popsaným výkyvům zemské osy také spirálovitě a vzhůru, to jest odstředivě. Tato energie ovládá i život každé naší buňky a tím i nás jako celek. Její odstředivý charakter je mezinárodně označován jako energie jinová.
Jak všichni víme, tak krom popsaného vlastního otáčení planeta Země obíhá také kolem Slunce. Přitom se řítí nekonečným Vesmírem, který svůj věčný a nekonečný pohyb uskutečňuje také v dílčích spirálách. Proto i všechny vesmírné galaxie, jejichž snímky každý z nás má možnost vidět na internetu nebo v palnetáriích, mají spirálovitý charakter. Z tohoto telegrafického a tím i zjednodušeného popisu vesmírných pohybů je možné se obrovským skokem dostat ke spirálovité formě mnoha našich tělesných partií – třeba spirály ve vnitřním uchu. Anebo můžeme dojít dokonce až ke spirálovitým pohybům elektronů kolem atomového jádra. Každého jádra, včetně těch, která jsou relativně malými součástmi všech buněk, z nichž je vystavěno naše tělo.
Pro naznačení, objasnění a eventuální vysvětlení našich životních procesů a problémů, s nimiž se potýkáme, je v tuto chvíli pro nás nutné i potřebné se podívat především na jeden ze základních grafů, jež názorně ukazují dva základní energetické procesy, které nás ovládají. Úplně nahoře je vyjádřen Vesmír jako celek. Slovy jedno jediné nekonečno a slovem duchovno. Duchovno může být lépe vyjádřeno slovy nejjemnější, tj. duchovní energie Vesmíru. Někdo místo toho používá slovo Jednota, někdo jiný označení Absolutní svět. Opět někdo jiný slovo BŮH. Vždy však jde o totéž. Z tohoto Vesmíru na nás nepřetržitě působí energie, která směřuje dolů do středu kulaté planety Země. Ve srovnání s energií, vysílanou planetou otáčející se Země od sebe směrem ven, je to energie opačná, dostředivá, označovaná jako jangová.
Obecně platí: Tato energie v průběhu mnoha milionů let postupně vytváří z jednotlivých nehmotných energetických částic částice hmotné, materiální. Je to tedy proces materializace, zhmotňování, ztělesňování v několika stupních. Nejdříve takzvaná polarizace. Při ní se prostor, který našimi smysly ani rozumem nejsme schopni pochopit, začíná měnit ve svět relativní. Vzniká záření. Objevují se a vše ovládají dva póly, v tradičních východních medicínách zvané jin a jang. Pro nás je to minus a plus. Třetím stadiem je stadium energie, energetických vln, vlnění, počátek viditelného světa. Po určité době se tyto energetické vlny začnou v zemské atmosféře přetvářet na před-atomární částice. Je to začátek materiálního světa a vznik vodního prostředí, ve kterém se pak postupně tvoří jednotlivé prvky. Začíná vznikat svět prvků – fyzikální součást přírody. Z ní se postupně vytváří rostlinná říše, příroda organická. Obojí je součástí hmotné podstaty naší Země. V ní se jako poslední stadium rozvíjí říše živočišná a s ní i člověk jakožto výsledek miliardy let probíhající materializace.
Druhým směrem, zdola vzhůru, probíhá během milionů let proces zduchovnění, spiritualizace. To je postupný návrat naší hmotné podstaty do energeticky jiného, nekonečného, absolutního světa, kdy se energie oddělí od těla a vstoupí do světa duší, Na tomto dalším vývojovém stupni čeká citovanou a stále se zkvalitňující formu energie stadium nejvyspělejší: již citovaný svět duchovní, s nejjemnější energií. A pak už nekonečno, prostor absolutního světa, Jednota, Bůh, nekonečná vůle, nekonečná rychlost pohybu, splynutí s energiemi Vesmíru. Každá civilizace si to pojmenovala a uctívala jinak.

Základní proces podrobněji:
energie – polarizace – věda – člověk
K polarizaci – rozdělení do dvou pólů – v historii docházelo a stále ještě dochází nejen v medicíně, ale postupně v celém vědeckém světě. Včetně vědy o výživě. Obecně platí, že jeden pól většinou reprezentují konzervativní směry. V současnosti se tyto přístupy v běžné vědecké hantýrce označují jako směry karteziánské, technokratické, mechanistické a tak podobně. O druhém pólu, novém svěžím větru ve všech odvětvích vědy, se naopak mluví jako o paradigmatu (vzoru, modelu), který dosavadní názory a přístupy mění. Svým novým pohledem vše mnohonásobně převyšuje i zkvalitňuje. Už se i obecně ví, že rostliny, člověk i planeta Země jako taková jsou živé, neustále se vyvíjející organismy s vlastní pamětí a za určitých okolností i se schopností sebeobnovy, regenerace, nápravy sama sebe…

Koupit Meduňku