Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Astrologie a děti - dokončení

Astrologie může být účinným nástrojem při výchově dětí a prostředkem k pochopení osobnosti dítěte...

Smysl astrologie
Nyní několik poznámek k astrologii samotné.          
Astrologie je dokonale propracovanou Cestou, filozofickým systémem rozvíjeným celá tisíciletí. V současnosti  byla její platnost   prokázána moderními matematicko--statistickými metodami.   I když zatím přesně nevíme, proč tomu tak je, každému, kdo se astrologií poctivě zabývá, často až zamrazí v zádech při uvědomění,  jak podrobná a  užitečná fakta horoskop může poskytnout.
Hvězdy nám totiž „neporoučejí“, ale symbolicky ukazují naše povahové vlastnosti, často i ty, které si neuvědomujeme nebo které nechceme vidět. Mohou nás tak vést a pomáhat nám.
Jistým problémem  „dětské“ astrologie je skutečnost, že hodnotné informace o tomto oboru se v literatuře vyskytují dost roztroušeně a většinou bez vztahových návazností. Například se mi nepodařilo objevit komplexní článek o problematice úzkostí, jejich příčin a odrazu v horoskopu. Teprve po dlouhém úsilí jsem objevil „typy“ strachu,  které dítěti vtisknou rodiče, bohužel obvykle na celý život.
Problematika vyhodnocení horoskopu obecně a dětského zvláště je mnohdy značně složitá. K   příčinám určitých  projevů vede obvykle více cest. S tímto principem jsem se setkal například při hledání příčin agresivity nebo při sledování dispozic vhodných pro určité povolání. Komplexní chápání horoskopu představuje nutnou a zároveň obtížnou podmínku, je proto vhodné osvojit si i jistou míru intuice. Pozor na poměrně často používaná zjednodušení, taková cesta nevede podle mého názoru k platným  výsledkům stejně jako přílišné spoléhání se na paměť. To považuji za  nedostatečné a mnohdy zavádějící. Proměnných, nutných k řešení úkolu, je často tolik, že   vyžadují  široké studium. 
Počítače a moderní programy mohou astrologovi značně ulehčit práci. Některé postupy vyhodnocení horoskopu  k naprogramování přímo vybízejí. Na internetu lze najít programy, do nichž stačí dosadit základní data narození a obdržíte okamžitě i „vyhodnocení“.  Pokud už vůbec tazatel do programu zadal správná data (bez základních astronomických znalostí to v podstatě nelze),  jsou získané údaje  pochopitelně napsány pro určitou úroveň  znalostí. Proto se často stává, že si je tazatel  vyloží nesprávně po svém. Celý výsledek je pak kontraproduktivní, v horších případech spíše ublíží než pomůže.
To je důvod, proč považuji kontakt astrologa s klientem za nezbytný. Je třeba   výklad přizpůsobit  schopnostem klienta a typu jeho myšlení. Pravidelně se setkávám se skutečností, že výklad  vede k dalším a dalším dotazům.  Často jsou to ty nejpodstatnější a  klient na ně zpočátku ani nepomyslel. Další a podstatnou otázkou pak je,  „co s tím…“
Člověk představuje  ucelený systém. Aby získané astrologické údaje   vedly k jeho uzdravení, je nutné k němu  přistupovat holisticky – celostně. Proto  studium astrologie nikdy nekončí. Je třeba se  neustále vzdělávat i v oblasti jiných nauk.
Astrologie je součástí esoterních nauk, představujících určitý směr zkoumání toho, co bychom mohli nazvat „Absolutní Bytí“. (Současný význam slova „esoterní“ se značně odklonil od svého původního významu. V řečtině znamená  „esoterico“  původně „poznání, které jsme nalezli uvnitř sebe“.) Odhaluje vztah mezi mikrokosmem jako člověkem a makrokosmem. Postihuje i velmi jemné energie, které si dosud většinou neuvědomujeme. Na základě vlastních zkušeností se proto  snažím  k astrologii přistupovat transpersonálně -- chápat ji jako hlubinnou astrologii, jako pomoc na Cestě  Vesmírem. Domnívám se, že podle  tohoto kriteria je vhodné volit i léčebné metody. Například psychosomatické přístupy, účinné relaxace,  koncentrace, vizualizace  a podobně. Neodříkám se však dalších účelných metod, například postupů současné medicíny, farmakologie nebo psychologie. Bez léčení a pomoci člověku ztrácí astrologie svůj původní smysl.

Horoskop pro rodiče
S potěšením je  možné konstatovat, že současná věda, zejména kvantová  fyzika, se mílovými kroky přibližuje k tomu, co nazýváme esoterikou. Dovolte, abych ocitoval několik vět z článku uveřejněného před časem na astronomickém portálu www.astro.cz.  „… Dnes se hromadí důkazy, že většina energie je ve vesmíru v neznámé formě zvané „temná energie“. Její forma a původ jsou téměř neznámé, ale předpokládá se, že má vztah k fluktuacím (vibracím, neustálým změnám, vlnění), které jsou nějak vytvářeny samotným vesmírem.“  Nepřipomíná vám to něco?
K napsání tohoto článku mne vedla především moje osobní dětská zkušenost, mnohdy nepříliš potěšující. Pomoc dětem je důležitá, aby tak mohly co nejlépe poznat samy sebe a jako celistvé osobnosti mohly vést jedinečný a  plnohodnotný život. Aby pochopily, že nejlepšího pomocníka, ale i největšího nepřítele mohou nalézt sami v sobě a že záleží jen na nich, jakou budoucnost si vytvoří.
Doporučoval bych udělat i „dětský“ horoskop rodičům. Můj „dětský“ horoskop  pro mne znamenal velké překvapení. Pro rodiče je takový horoskop mapou jejich vnitřního dítěte. Vede často k zajímavým posunům v  chování k vlastnímu dítěti i k sobě a k pochopení a k poznání sebe sama.

                                                            Mgr. Mario Renotiére